برنامه ورکشاپ نوروزی 1401

استفاده مفید از تعطیلات نوروز مرور و بررسی نمودار ها و سپس معامله در حساب دمو تا 14 فروردین

افتتاح حساب دمو

افتتاح حساب دمو به ارزش 10,000 دلار
قدم یک

تکمیل فرم ثبت نام

تکمیل فرم ثبت نام
قدم دو

07 فروردین 1401

در روز هفت فروردین نکات این چند روز را مرور کنید
برای معامله گری روز دوشنبه آماده می شوید.

08 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

09 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

10 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

11 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

12 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

13 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

14 فروردین 1401

بازار را بررسی کنید، معامله کنید
ممکن است ایمیل آموزشی دریافت کنید

15 فروردین 1401

موفق باشید.